Delta i en av de största vetenskapliga undersökningarna i Sverige och bidra till kunskapen om människors levnadsvillkor!

Nu startar LNU för sjunde gången!

Just nu pågår den sjunde i raden av s.k. levnadsnivåundersökningar (LNU). Syftet är att studera hur människors levnadsvillkor ser ut i dagens Sverige och vilka förändringar som skett under senare år. LNU är en återkommande surveyundersökning där ett riksrepresentativt urval av Sveriges vuxna befolkning intervjuas om sina faktiska levnadsförhållanden inom en rad områden, t.ex. familj, hälsa, utbildning, ekonomi, fritid, boende, politiskt deltagande och sysselsättning/arbetsförhållanden. Genom att delta i undersökningen bidrar du till kunskapen om det svenska samhällets utveckling.

Mer information hittar du under flikarna "Om undersökningen" och "Vanliga frågor".

LNU har i över ett halvt sekel, ända sedan slutet av 1960-talet, varit en kunskapskälla för svensk samhällsforskning. De tidigare undersökningarna har använts i många böcker och vetenskapliga rapporter. En stor del av vad vi vet om samhällets förändring under de senaste decennierna bygger på LNU och några andra liknande undersökningar. Här kan du läsa mer om de resultat som kommit fram inom olika områden.

Läs gärna mer under flikarna "Om undersökningen" och "Etikett och sekretess".

Hur går det till?

Undersökningen sker med olika metoder för olika deltagare: Telefonintervju, webbenkät eller postenkät. Beroende på vilken urvalsgrupp du tillhör kan det därför variera hur just du ska besvara enkäten. De flesta ska i första hand genomföra en telefonintervju som tar ca 75-90 minuter. Om du tillhör en urvalsgrupp som ska intervjuas kommer vi kontakta dig per telefon för att boka in en tid.

Hemmaboende barn i åldern 9-18 år kommer, vid vårdnadshavares godkännande, att tillfrågas om att delta i undersökningen. Till barnen finns en speciellt utformad enkät med inlästa frågor som barnen själva kan fylla i via en webbenkät eller via telefonintervju.

Att delta är helt frivilligt

Att delta i undersökningen är helt frivilligt. Om du väljer att delta bidrar du med just din pusselbit till bilden av levnadsvillkoren i Sverige. Alla svar är lika viktiga – oavsett om du är ensamstående eller sammanboende, har barn eller inte, om du har arbete eller inte, om du är studerande eller pensionär, om du är född i Sverige eller i något annat land, om du är sjukskriven eller inte, om du har lång eller kortare utbildning. Ju fler som deltar, desto tydligare blir den bild som framträder, men det är givetvis du själv som avgör om du vill medverka. Du kan också ändra på dina svar medan frågorna ställs, låta bli att svara på någon fråga, eller avbryta ditt deltagande om du skulle vilja det.