Levnadsnivåundersökningen - LNU

Etik och sekretess

LNU

LNU 2020 har godkänts av Etikprövningsmyndigheten (dnr 2019-06530). Intervjumaterialet från undersökningen kommer därmed endast att vara tillgänglig för forskare i projekt som verkar i enlighet med lag om etikprövning av forskning som avser människor.

Stockholms universitet hanterar alla uppgifter i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen. Vid universitetet kommer uppgifterna hanteras så att endast behörig personal tar del av uppgifterna. Alla uppgifter avidentifieras innan de blir tillgängliga för analys, vilket innebär att forskarna i sitt arbete inte kan koppla dina uppgifter till dig.

Dina svar på intervjufrågorna förvaras helt åtskilda från uppgifter om namn och adress och kommer enbart att användas för forskning. När resultaten publiceras kan man aldrig urskilja svar från enskilda personer.

Här kan du läsa mer om den etik och sekretess som omgärdar LNU 2020.

Ipsos

Ipsos följer riktlinjer fastslagna av ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research) och ERM (Etiska rådet för marknadsundersökningar). Dessa riktlinjer reglerar frågor avseende etik och sekretess i marknadsundersökningar.

Här kan du läsa mer om Ipsos arbete kring Integritet & dataskydd.