vanliga frågor

Hur genomförs undersökningen?

Undersökningen sker med olika metoder för olika deltagare: Telefonintervju, webbenkät eller postenkät. Beroende på vilken urvalsgrupp du tillhör kan det därför variera hur just du ska besvara enkäten. De flesta ska i första hand genomföra en telefonintervju som tar ca 75-90 minuter. Andra kommer att få delta genom att fylla i en enkät i webb- eller pappersformat. Hemmavarande barn i åldern 9-18 år kommer att tillfrågas om att delta i undersökningen. Dessa enkäter är kortare och tar ca 20-30 minuter att besvara.

Varför har just jag valts ut?

Deltagarna i LNU är en del av ett slumpmässigt urval, draget från den svenska befolkningen i åldrarna 18-75 år. Tillsammans utgör ni ett ”Sverige i miniatyr”. En del tillhör den panel som deltagit vid tidigare omgångar. Er vi vill gärna intervjua på nytt och följa upp vad som hänt sedan det senaste intervjutillfället. Många kontaktar vi dock för första gången. Du tillhör då det nydragna urval som aldrig tidigare deltagit i undersökningen och som nu har möjlighet att bidra till att ge en fördjupad kunskap om den svenska befolkningens levnadsvillkor.

Kan man få ta del av resultatet?

Undersökningen kommer att skapa ett rikt underlag för omfattande beskrivningar och analyser av den svenska välfärdens utveckling och utgöra en viktig grund för en mängd vetenskapliga studier. Det är endast forskning som verkar i enlighet med lag om etikprövning av forskning som avser människor som får tillgång till LNU-data. Däremot kan du ta del av resultaten av forskarnas analyser. Vill du veta mer om vad tidigare studier visat, klicka här.

Hur har ni fått mina personuppgifter?

Uppgifterna kommer från Statistiska centralbyrån (SCB). Endast ett fåtal uppgifter om dig har tagits fram med den rättsliga grunden forskning som allmänintresse. Det gäller dels kontaktuppgifter (namn, adress, personnummer) för att kunna fråga dig om du vill delta i undersökningen, dels en uppgift om utbildning som tas fram för att underlätta intervjun. Denna uppgift stryks om du inte deltar i LNU. Alla uppgifter avidentifieras innan de blir tillgängliga för analys, vilket innebär att forskarna i sitt arbete inte kan koppla dina uppgifter till dig.

ställ din fråga